Dillqvist´s Catering


Miljö:

Vårt mål är att utveckla, förädla och marknadsföra livsmedelsprodukter. Detta på ett för naturen skonsamt sätt. Vi ser som vårt ansvar att bedriva verksamheten med långsiktigt kretsloppstänkande inom ramen för vad som är tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt möjligt. Vi ska på bästa sätt visa att vi arbetar seriöst med miljöfrågorna. Vår information skall vara öppen och korrekt.


Våra kontakter med myndigheter och allmänhet skall baseras på ömsesidigt förtroende och långsiktighet. Våra kunder och konsumenter har förväntningar på vårt miljöarbete. Våra varumärken skall också vara en garanti för minsta möjliga miljöpåverkan. Vi väljer företrädesvis leverantörer som lever upp till företagets miljökrav och är villiga att medverka till genomförande av miljöpolicy för Dillqvist´s Catering.
Företagsledningen har ett övergripande ansvar för miljöarbetet och skall uppmuntra en positiv utveckling. Det löpande miljöarbetet skall bedrivas i linjen tillsammans med externa specialister.


Varje medarbetare har sin del av ansvaret för miljöarbetet. Genom information och utbildning skall varje medarbetare lära sig att ta ansvar för de miljöfrågor som har betydelse för verksamheten. Det skall finnas delegerade ansvars- och befogenhetsområden även inom miljöområdet. Med miljö menas här såväl yttre som inre miljö. Visioner och mål i miljöarbetet är strategiska frågor. Hur målen uppnåtts skall årligen redovisas i företagets ledningsgrupp. Miljörevision av vår verksamhet skall ske regelbundet, så att god följsamhet till lagar och förordningar säkerställs. Ett målinriktat miljöarbete är en förutsättning för god långsiktig tillväxt vid Dillqvist´s Catering.